Meget alvorlige konsekvenser for landbruget af en ren CO2e-afgift: Et årligt tab på 7. mia. kr

En generel og ensartet CO2e-afgift på 750 kr. pr. ton på landbrugets produktion vil fjerne langt størstedelen af indkomstgrundlaget og vil medføre store fald i landbrugsaktivernes værdi. Det viser en rapport om konsekvenserne for landbruget af en eventuel kommende CO2e-afgift, som SEGES Innovation har udarbejdet.

Publiceret 17.02.2023

Beregninger fra SEGES Innovation viser, at danske landmænd står til at miste op imod 7 mia. kr. årligt i indtjening, hvis der indføres en generel og ensartet CO2e-afgift uden afbødende foranstaltninger. Heltidslandbrugenes ekstra omkostninger beløber sig til ca. 6 mia. kr. årligt. Det kan medføre et fald i værdien af aktiverne i landbruget – primært landbrugsjord – på mellem 100 og 160 mia. kr. Desuden vil økonomien på 32-39 procent af de nuværende landbrug blive uholdbar og de resterende vil være alvorlig udfordret på konkurrenceevnen. 

Udover de store konsekvenser for landbruget selv vil en eventuel CO2e-afgift have alvorlige konsekvenser for tilknyttede erhverv, herunder leverandører, afsætningsvirksomheder og den finansielle sektor.

- Hvis en isoleret CO2e-afgift på den danske landbrugsproduktion vedtages uden afbødende tiltag, vil landbrugserhvervet blive drænet for likviditet og investeringskapacitet. Det vil føre til, at der ikke bliver tilstrækkelig kapacitet til at investere i grønne løsninger, og store dele af dansk landbrug vil blive udkonkurreret, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES Innovation, der som uafhængigt innovationshus arbejder med forskning og innovation inden for fremtidens bæredygtige fødevarer.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til en kommende CO2e-afgiftsmodel. I kommissoriet indgår blandt andet, at afgiften ikke må skade erhvervets konkurrenceevne.

- Beregningerne viser størrelsen af de økonomiske udfordringer, som en afgiftsmodel skal håndtere, dvs. hvor meget der er på spil samt vigtigheden af, at provenuet bliver ført tilbage til erhvervet, hvis vi skal undgå en svækkelse af landmændenes konkurrencekraft, siger Klaus Kaiser.

Mørk himmel over landskab

Behov for mere præcise målemetoder af CO2e-udledning

SEGES Innovation påpeger i rapporten, at der er betydelig usikkerhed om konsekvenserne af en eventuel CO2e-afgift, da der ikke tidligere har været foretaget ændringer i dansk landbrugs økonomi og produktionsforhold af denne art og størrelse. Desuden hviler beregningerne på nuværende tidspunkt på nationale normtal for udledningen, da det ikke er muligt at opgøre den præcise udledning på den enkelte bedrift.

- Hvis der indføres en CO2e-afgift på nuværende tidspunkt, vil beskatningen af landmændene være præget af vilkårlighed. For at kunne beregne CO2-udledningen er det nødvendigt med retvisende og opdaterede klimaregnskaber, så der kan beregnes et korrekt afgiftsgrundlag. Den mulighed findes endnu ikke, siger Klaus Kaiser.

Positive incitamenter skal også på banen

Det er p.t. heller ikke muligt at måle den præcise effekt af landmændenes forskellige tiltag til at nedbringe bedrifternes CO2-udledning, der allerede foretages eller påtænkes i de kommende år.

- Vi anerkender fuldt ud behovet for at nedbringe CO2e-trykket i landbruget. Beregningerne viser dog, at en CO2e-afgift er et instrument, som kan have så alvorlige konsekvenser for landbrugserhvervet, at der ikke bliver råd til omstillingen, og at produktionen i stedet vil flytte til udlandet. Hvis CO2e-målsætningerne skal nås uden at risikere, at store dele af erhvervet afvikles, bør man også inddrage andre og flere løsninger, herunder positive incitamenter, der kan motivere landmændene til at investere og innovere, siger Lisbeth Henricksen, innovationsdirektør i SEGES Innovation.

Behov for udvikling af flere klimaløsninger 

Danske landmænd er i fuld gang med at tage de klimavirkemidler i brug, der allerede findes på markedet til at reducere drivhusgasser. SEGES Innovation er i gang med at undersøge klimapotentialet for virkemidlerne samt finde nye løsninger for at reducere drivhusgasser i den danske landbrugssektor.

- Det står allerede nu klart, at de eksisterende klimavirkemidler ikke er tilstrækkelige til at opnå den ønskede reduktion. Det er derfor nødvendigt, at der nu sættes fuld fart på forskning, udvikling og innovation. Både i forhold til at kunne måle landbrugets CO2-udledning mere præcist og i forhold til at udvikle flere klimaløsninger til landbruget. Ellers kan vi ikke nå målsætningerne, konstaterer Lisbeth Henricksen og tilføjer, at innovationen til gengæld vil kunne åbne for nye eksportmuligheder af ny teknologi fra Danmark.

Rapporten fra SEGES innovation pointerer desuden vigtigheden af, at der foretages grundige konsekvensberegninger af samspillet mellem en eventuel CO2e-afgift og de mange reformer og tiltag over for landbruget, som er vedtaget i de seneste år, herunder den nye EU-landbrugsreform CAP 2027 og den danske landbrugsaftale fra oktober 2021. 

Læs også: Økonomiske konsekvenser for landbruget af en generel og ensartet CO2-afgift

SEGES Innovation har eksisteret i mere end 40 år og gjort ny viden til virkelighed inden for bæredygtig plante- og husdyrproduktion, cirkularitet og bioøkonomi, økonomi og afsætning. Organisationen har hovedkontor i Skejby ved Aarhus samt afdelinger i København og Karup J. samt datterselskaberne HortiAdvice i Odense og Datalogisk på Falster.