Her er de 30 klimavirkemidler, der kan bringe dansk landbrug i mål i tide

SEGES Innovation har i en ny rapport identificeret de 30 mest effektive klimavirkemidler, som kan få landbruget i mål i forhold til 2030 klimareduktionsmålet. Rapporten er udarbejdet af mere end 25 eksperter inden for planter, husdyr, økonomi og klima.

Publiceret 16.05.2023

Danmark kan realisere sine ambitiøse klimamål i 2030 for landbruget med kendte og spæde klimavirkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres.

Beregninger i den nye klimavirkemiddelrapport fra SEGES Innovation viser, at dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,7 – 9,3 mio. tons CO2-e frem til 2030 med 30 virkemidler. Dermed kan landbruget lykkes med at nå i mål i forhold til Landbrugsaftalens reduktionskrav på 7,4 mio. tons CO2-e i 2030. Formålet er at tilvejebringe et grundigt, fagligt og dokumenteret vidensgrundlag for den grønne omstilling af landbrugssektoren.

”Vores nye klimavirkemiddelrapport bygger på SEGES Innovations store domæneviden efter over 50 år som katalysator for udvikling i landbruget. Formålet er i tide at få skabt overblik, indsigt og handlekraft. Nu har landbrugserhvervet fået en rapport, som giver et prioriteret overblik over, hvor stort et potentiale, der er i de enkelte virkemidler og hvor langt de enkelte klimavirkemidler er i forhold til udvikling og implementering af dem. Det kan landmændene anvende i praksis, når de skal prioritere deres klimainvesteringer, ligesom forskere og virksomheder kan anvende den viden til at prioritere, udviklings- og innovationsindsatser”, siger Lisbeth Henricksen, direktør for Innovation i SEGES Innovation. 

SEGES Innovation har også beregnet, at landmændenes direkte investerings- og implementeringsomkostninger i forbindelse med klimavirkemidlerne er mellem 1.5-3 mia. kr. om året.  Hvis de tilsigtede CO2 reduktioner fra klimavirkemidlerne skal nås, kræver det derudover målrettede investeringer i innovation og videreudvikling af klimavirkemidlerne. Det vil koste knap 230 mio. kr. årligt at innovere på eksisterende virkemidler, og yderligere 30 mio. kr. årligt at udvikle nye virkemidler.

Klimavirkemidler til dansk landbrug - 2023

Her er listen over de 30 mest potente klimavirkemidler til landbruget

Klimavirkemidler i marken:

 1. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 2. Skovrejsning
 3. Nitrifikationshæmmere
 4. Klimaoptimeret gødningsanvendelse
 5. Biokul (Biochar) og pyrolyse
 6. Øget kulstoflagring i jord 
 7. Dyrkning af græsprotein
 8. Omlægning til økologi
 9. Produktivitet i marken

Klimavirkemidler til kvægområdet:

 1. Gylleforsuring i kvægstald
 2. Drænet fast gulv med gødningsskrabere
 3. Foderadditiver til reduktion af enterisk metan
 4. Fedt i foderet til reduktion af enterisk metan
 5. Avl 
 6. Opfangning og omsætning af metan i kvægstalde

Klimavirkemidler til griseområdet:

 1. Gylleforsuring i grisestald
 2. Hyppig gylleudslusning
 3. Linespilsanlæg
 4. Gyllekøling
 5. Klimaoptimeret grisefoder og udvikling i produktivitet
 6. Synergi, hyppig udslusning/linespil og lagerbehandling
 7. Biogas
 8. Forsuring i gylletanke
 9. Fakkelafbrænding af metan fra gylletanke
 10. Biologisk oxidering af metan fra gylletanke 
 11. Gødningsbånd
 12. Varmeveksler til fjerkræstalde
 13. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Mark
 14. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Kvæg
 15. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Gris 

Download hele klimavirkemiddelrapporten 

Om SEGES Innovation

SEGES Innovation har eksisteret i mere end 50 år og har hovedkontor i Skejby i hjertet af fødevareklyngen i Agro Food Park ved Aarhus samt afdelinger i København og Karup J. samt datterselskaberne HortiAdvice i Odense og Datalogisk på Falster.