Her er de 29 klimavirkemidler, der kan bringe dansk landbrug i mål i tide

SEGES Innovation har identificeret de 29 mest effektive klimavirkemidler, som kan få landbruget i mål i forhold til 2030 klimareduktionsmålet. Klimavirkemiddelrapporten er udarbejdet af mere end 25 eksperter inden for planter, husdyr, økonomi og klima.

Publiceret 02.10.2023

Danmark kan realisere sine ambitiøse klimamål i 2030 for landbruget med kendte og spæde klimavirkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres.

En klimavirkemiddelrapport fra SEGES Innovation viser således, at dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,9 – 9,8 mio. tons CO2-e frem til 2030 med 29 virkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres. Dermed kan landbruget lykkes med at nå i mål i forhold til Landbrugsaftalens reduktionskrav på 7,75 mio. tons CO2-e i 2030.  

Den nyeste udgave af SEGES Innovations fyldige klimavirkemiddelrapport udkom i september 2023. SEGES Innovations mange eksperter inden for planter, husdyr, økonomi og klima har opdateret rapporten ud fra nyeste viden og klimaberegningsmodeller.

 Rapporten kan gratis downloades her via SEGES Innovations vidensportal Landbrugsinfo

”Vores klimavirkemiddelrapport bygger på SEGES Innovations store domæneviden efter over 50 år som katalysator for udvikling i landbruget. Formålet er i tide at få skabt overblik, indsigt og handlekraft," siger klimachef i SEGES Innovation, Peter Langborg Wejse.

Klimavirkemidler til dansk landbrug - 2023

Her er listen over de 29 mest potente klimavirkemidler til landbruget

Klimavirkemidler i marken:

 1. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 2. Skovrejsning
 3. Nitrifikationshæmmere
 4. Klimaoptimeret gødningsanvendelse
 5. Biokul (Biochar) og pyrolyse
 6. Øget kulstoflagring i jord 
 7. Dyrkning af græsprotein
 8. Omlægning til økologi
 9. Produktivitet i marken
 10. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Mark

  Klimavirkemidler til kvægområdet:
 11. Gylleforsuring i kvægstald
 12. Drænet fast gulv med gødningsskrabere
 13. Foderadditiver til reduktion af enterisk metan
 14. Fedt i foderet til reduktion af enterisk metan
 15. Avl 
 16. Opfangning og omsætning af metan i kvægstalde
 17. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Kvæg

  Klimavirkemidler til griseområdet:
 18. Gylleforsuring i grisestald
 19. Hyppig gylleudslusning
 20. Linespilsanlæg
 21. Gyllekøling
 22. Klimaoptimeret grisefoder og udvikling i produktivitet
 23. Biogas
 24. Forsuring i gylletanke
 25. Fakkelafbrænding af metan fra gylletanke
 26. Biologisk oxidering af metan fra gylletanke 
 27. Produktionsgrundlagsændringer frem til 2030: Gris

  Klimavirkemidler til fjerkræområdet:
 28. Varmeveksler til fjerkræstalde
 29. Gødningsbånd

Download hele klimavirkemiddelrapporten