Branchefakta

Her finder du relevante fakta om landbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark og verden.

Landbruget i Danmark består af ca. 7.000 heltidsbedrifter, godt 9.000 deltidsbedrifter og ca. 14.000 fritids- eller hobbylandbrug.

Antal beskæftigede i landbruget i alt er ca. 62.000.

Over halvdelen af bedrifterne dyrker korn og øvrigt agerbrug.

En fjerdedel af bedrifterne er specialiseret inden for kvæg, svin og andre husdyr.

Danmark huser ca. 13 mio. grise og ca. 0,5 mio. malkekøer.

Mere end 60 procent af Danmarks areal svarende til 300.000 hektar bruges til fødevareproduktion, heraf bliver 11,7 procent dyrket økologisk.

Mere end 60 procent af Danmarks areal svarende til 2,6 mio. hektar bruges til dyrkning af fødevarer og husdyrfoder.

Landbrug med præcisionsteknologi dyrkede 76 pct. af det danske landbrugsareal i 2022. Præcisions-landbrug indebærer brug af data fra satellitter, sensorer mv. til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning m.m.

Landbruget i Danmark har reduceret udledningen af drivhusgasser med 17 pct. i perioden 1990 til 2019. Samtidig er produktionen steget med 31 pct.

I 2020 vedtog det danske folketing klimaloven. I klimaloven er der sat målsætninger om at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 pct. målt i forhold til udledningen i 1990 og Danmark skal være klimaneutral senest i 2050.

SEGES Innovations Klimavirkemiddelrapport viser, at dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,7 – 9,3 mio. tons CO2-e frem til 2030 ved skalering og implementering af 30 kendte klima-virkemidler.

Danmarks fødevareklynge som helhed

Fødevareklyngen i Danmark kan inddeles i tre hovedgrupper. Fødevarer egnet til menneskeligt konsum.

Biobaserede produkter, herunder skind, foder og frø samt agro-teknologi. Fødevareklyngen beskæftiger samlet set ca. 188.000 personer, eksporterer varer til 208 lande for i alt 163,8 mia. kr. og bidrager til Danmarks samlede indkomst svarende til mere end 5 pct. af bruttonationalproduktet.

Verdens fødevareproduktion

1/3 af alle fødevarer, der produceres på verdensplan, går tabt eller smides væk.

Landbrugsareal dækker over en tredjedel af verdens landoverflade.

Det globale landbrug står i dag for ca. 25 pct. af den samlede drivhusgasudledning.

Ifølge FN vil verdens befolkning vokse fra 7,7 milliarder i dag til omkring 10 milliarder i 2050. Kaloriebehovet forventes at stige med 56 pct. fra 2010 til 2050.

Find mere information

Fakta om det danske landbrug