Vandmiljø

Et bæredygtigt landbrug er kendetegnet ved en effektiv håndtering af vand og næringsstoffer på de værdifulde landbrugsjorder.

Hos SEGES Innovation samarbejder vi med landmænd, rådgivere og førende eksperter i ind- og udland for at finde og udvikle effektive løsninger, der sikrer den gode balance mellem landbrug og vandmiljø. 

Målet er at mindske landbrugets påvirkning af vandmiljøet og forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og fjorde samt at sikre fortsat godt, dansk drikkevand.

Næringsstoffer skal tilbageholdes

Hvis der tilføres for mange næringsstoffer til vandmiljøet, forringes vandkvaliteten, hvilket under bestemte forhold kan føre til iltsvind med negative konsekvenser for økosystemernes dyr og planter. Derfor er arbejdet i vores innovationsprojekter centreret omkring at udvikle, analysere og dokumentere indsatser inden for blandt andet:

  • Oplande og fjorde:
    Vi laver lokalt funderede analyser af oplande og fjorde for at finde mulige alternative veje til at sikre god vandkvalitet i kystområder
  • Drænvirkemidler:
    Vi udvikler, optimerer og implementerer virkemidler som bl.a. minivådområder, vandmættede randzoner, afbrudte dræn og intelligente bufferzoner, der på forskellig vis reducerer udledningen af næringsstoffer fra landbrugsjorders drænvand.
  • Vådområder og lavbundsarealer:
    Vi udvikler ny viden og værktøjer til at forbedre vandmiljøprojekter, som bidrager til bedre vandmiljø og til at minimere klimabelastningen. For eksempel etablering af vådområder og udtagning eller vådlægning af kulstofrige lavbundsjorde. 

På den måde stiller SEGES Innovation et stærkt grundlag af viden til rådighed for blandt andet landmænd, rådgivere, myndigheder og andre, der er involveret i arbejdet med at implementere de rigtige virkemidler på den rigtige måde.

Vi udvikler også løsninger til, hvordan landbruget tilpasser sig klimaforandringer (våde og tørre perioder) samtidig med, at der tages hensyn til vandmiljøet. Og når landbrugsarealer bliver omfattet af restriktioner i forbindelse med beskyttelse af grundvand, sætter vi vores viden og erfaring i spil for at sikre landmændene en fagligt velfunderet proces.

Udtagningskonsulenter

SEGES Innovation koordinerer udtagningskonsulenterne: En landsdækkende ordning, hvor ca. 20 konsulenter hjælper lodsejere og kommuner med at gennemføre projekter, der omfatter udtagning af kulstofrige lavbunds- og landbrugsjorder eller etablering af vådområder og minivådområder.

Vi forsyner konsulenterne med nyeste viden og værktøjer, så de kan yde professionel rådgivning om blandt andet den rigtige placering af projekterne for at nedbringe udledningen af næringsstoffer og drivhusgasser mest effektivt.

Udtagningskonsulenterne indgår i en statsfinansieret ordning, der rækker frem til 2027.
SEGES Innovation er udpeget som sekretariat for udtagningskonsulenterne og dermed ansvarlig for koordinering og administration af ordningen.

Ordningen understøtter målet om at mindske udledningen af kvælstof i hele Danmark med 763 ton (fra 2022 til 2027).

Landbruget arbejder ud fra en ambition om at tage 100.000 ha kulstofrig lavbunds-/landbrugsjord ud af drift i Danmark. 

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du konkrete miljø- eller vandmiljø-udfordringer, kommer vi gerne ud til en drøftelse med dig og evt. din lokale rådgiver. 
Vi leverer gerne viden og inspiration til myndigheder, rådgivningsvirksomheder og andre i forhold til for eksempel nye virkemidler. Vi har et stort overblik over forholdene i hele landet og et stort netværk.

Vi arrangerer desuden kurser i miljøtiltag for blandt andet landmænd, forsyningsvirksomheder, rådgivere og myndigheder, og vi kommer gerne ud og holder indlæg på møder eller lignende

Vi deltager gerne i forsknings- og udviklingsprojekter, der matcher vores faglige tilgang og strategi, såsom bl.a.:

Indsatser for et bedre vandmiljø

Klima-Lavbundsprojekter

Grundvand

Aktuelt