Udtagning af lavbundsjord giver klima-gevinster

Ved at tage kulstofrig landbrugsjord ud af drift kan landmænd bidrage til at reducere CO2-udledning og mindske kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet.

Udtagning af lavbundsjord spiller en afgørende rolle, når det handler om at sikre fremtidens bæredygtige landbrug og indfri målet om at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030.

SEGES Innovation har gennem mange års innovationsarbejde udviklet og dokumenteret indsatser med miljøprojekter. For eksempel udtagning af lavbundsarealer, etablering af vådområder, minivådområder og nye effektive drænfilterløsninger.

Vores eksperter på området kan bidrage med værdifuld, praktisk og faglig viden til både landmænd, rådgivere og myndigheder for at sikre et balanceret hensyn til landbrug, natur, landskab og miljø. Samtidig har vi opbygget stor erfaring med regler og støtteordninger på miljøområdet.

SEGES Innovation arbejder konkret med at understøtte udtagning af lavbundsarealer:

 • Vi udvikler nye værktøjer og ny viden om virkemidler i forhold til udtagning af lavbundsarealer
  SEGES Innovation gennemfører flere projekter, hvor vi fokuserer på de barrierer, der spænder ben for udtagning af lavbundsarealer. Vi er for eksempel med til at udvikle filtre, der kan modvirke tab af fosfor, der ellers udvaskes, når arealerne vandmættes. Vi udarbejder screeningsværktøjer, så det bliver lettere for landmænd og konsulenter at se, hvor man vådlægger lavbundsjord, uden det påvirker de omkringliggende marker. Og vi udarbejder guidelines for, hvordan man kan anvender arealerne efter vådlægning, så biodiversiteten optimeres.
 • Vi koordinerer den landsdækkende indsats med udtagningskonsulenter
  Udtagningskonsulenterne skal hjælpe lodsejere og kommuner med at gennemføre udtagningsprojekterne og rådgive om den bedste placering for at opnå højst mulig reduktion af drivhusgasser, kvælstof og fosfor. Konsulenterne skaber kontakt til relevante myndigheder og rådgiver om tilskudsmuligheder.
 • Vi videreudvikler koncepter for omkostningseffektive drænvirkemidler
  Vi driver Innovationsnetværk for drænvirkemidler - et stærkt tværdisciplinært netværk, der inddrager aktører fra ind- og udland med fokus på at udvikle nye drænfilterløsninger og opbygge specialviden, der kan resultere i konkrete forbedringer af drænvirkemidlerne.
 • Vi arbejder på at styrke målbarheden af dræn- og lavbundsvirkemidlers klimaeffekt på vandoplandsskala.
  SEGES Innovation gennemfører moniteringsprojekter, der skal dokumentere effekten af helt nye virkemidler eller virkemidler, hvor udformningen er tilpasset de erfaringer, konsulenter og landmænd gør sig i praksis. 

Med Landbrugsaftalen fra 2021 er det besluttet, at vi skal lave permanent udtagning og genopretning af naturlige afvandingsforhold på 55.500 ha. Herudover skal 38.000 ha tages ud af dyrkning.
Målsætningen med aftalen er at mindske den årlige kvælstofudledning med 763 ton kvælstof inden 2027. Vådlægning af kulstofrig landbrugsjord kan give en klimagevinst på 10-40 ton CO2 pr. ha pr. år.
Landbrug & Fødevarer har i sin 2030 Klimaplan en ambition om, at der skal laves permanent udtagning og vådlægning af 100.000 ha kulstofrig landbrugsjord.

Aktuelt